בס"ד

הסל שלי

תקנון האתר

1. כללי

1.1
מבקרים נכבדים, ברוכים הבאים לאתר המרשתת www.rokach.co.il (להלן: ״האתר״) המופעל על־ידי חברת רוקח תנורי חימום בע״מ, מספר חברה 515839058 (להלן: ״רוקח״) שכתובתה דרך החסידות 30, מושב נוב, רמת הגולן. האתר מאפשר רכישה של מוצרים המיובאים ומשווקים על־ידי רוקח (להלן: ״מוצר״ או ״מוצרים״)

1.2
הביקור ו/או השימוש באתר כפופים לתנאים ולהוראות המפורטים בתקנון זה ובייתר תכני האתר (להלן: ״תנאי השימוש״). תנאי השימוש חלים, ללא תנאי, על כל משתמש ו/או מבקר באתר (להלן: ״משתמש״ או ״משתמשים״). חזקה על המשתמש כי השימוש שהוא ביצע ו/או מבצע באתר נעשה רק לאחר שהמשתמש נכנס לאתר וקרא הוראות ותנאים אלה בעיון והסכים להם.

1.3
כותרות סעיפי תנאי השימוש הן לצרכי נוחות והתמצאות בלבד והן לא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.

1.4
האמור בתנאי השימוש מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוראות תנאי השימוש מתייחסות לשני המינים כאחד.

1.5
רוקח רשאית לשנות תנאי השימוש מדי פעם לפי שיקול דעתה הבלעדי. רוקח יודיעו מראש ובפרק זמן סביר על שינויים אלה למשתמשי האתר באמצעות פרסום באתר ו/או בדואר-אלקטרוני, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות העניין. המשך השימוש בשירותי האתר יותנה בקבלת הסכמת המשתמש לשינויים אלה. מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את רוקח.

1.6
המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.

2. שימוש ורישום לאתר

2.1 המשתמש ישתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. מובהר כי האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד. 2.2 אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולרית או במדיה אחרת כלשהי. 2.3 המשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתר. המשתמש יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו, בין אם נעשו בהסכמת המשתמש ובידיעתו ובין אם לאו. המשתמש מתחייב כי ידווח מידית לרוקח על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, על־מנת שאלו יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים כדי להפסיק שימוש כאמור. 2.4 משתמש המבקש לעשות שימוש באתר, לרבות מסירת פרטים אישיים כהגדרתם להלן, אשר גילם אינו עולה על 18 שנים, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר תנאי השימוש באתר זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת השימוש באתר. 2.5 המשתמש מצהיר כי ידוע לו שזכויות הקניין רוחני במידע הכלול באתר הינם בבעלות רוקח ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע כאמור. 2.6 המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים בכל דרך שהיא את המידע המפורסם באתר ו/או כל חלק ממנו ללא אישור מראש ובכתב של רוקח. בנוסף, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע. כן, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל. 2.7 המשתמש מסכים כי לרוקח עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים. משלוח הדואר ייעשה בכפוף לאישור המשתמש אשר יתבצע באמצעות סימון התיבה הרלוונטית בעת מסירת פרטיו. 2.8 התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד. במקרה של סתירה או אי התאמה: המילים הכתובות במודעת המוצר גוברות על התיאור הנשקף מהתצלום. במקרה של אי התאמה מתחייב ליידע האתר את הלקוח בפערים בין התמונה המוצגת לפריט שיסופק בפועל.

3. ביצוע רכישות באמצעות האתר

3.1 המוצרים יימכרו באתר במחיר שיופיע בדף המוצר באתר מעת לעת. למען הסר ספק, רוקח תהא רשאית בכל עת ועל־פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את מגוון וכמות המוצרים המוצעים למכירה ומחירם. 3.2 התשלום בגין המוצרים שנרכשו באתר יבוצע באמצעות (א) הזנת פרטי כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי בתוקף אשר הונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי בבעלות המשתמש (להלן: ״כרטיס אשראי״), (ב) מסירת פרטי כרטיס אשראי לנציגי רוקח בטלפון, (ג) העברה בנקאית לחשבון הבנק של רוקח או (ד) באמצעות המחאות (אפשרויות (א) עד (ד) (כולל) ייקראו להלן: ״אמצעי תשלום״). 3.3 רוקח רשאית, בין בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה, לבדוק את אמצעי התשלום עם הגורם הרלוונטי. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שרוקח תקבל אישור על ביצוע החיוב ובכפוף לזמינות המלאי. למעט מוצרים שהזמנתם היא בגדר הזמנה מיוחדת עבור הלקוח (כפי שמצוין בדף המוצר הרלוונטי באתר), במקרה בו יתברר שמוצר אזל מהמלאי רוקח תפעל ליצור קשר עם המשתמש בהתאם לפרטים האישיים ותיידע אותו על אי־זמינות המלאי ועל אי־השלמת הרכישה. על־אף האמור, רוקח והמשתמש רשאים להסכים על אספקת המוצר שאינו זמין במלאי כאמור במועד מאוחר יותר ממועד האספקה האמור בסעיף ‎4.3 להלן. למען הסר ספק, רוקח לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד אחר שייגרם למשתמש עקב אי־השלמת הרכישה כאמור וכי התחייבותה של רוקח להשלמת הרכישה כפופה, בין היתר, לאישור אמצעי התשלום וזמינות המלאי כאמור. 3.4 מועדי המשלוח של המוצרים יחושבו אך ורק החל ממועד אישור העסקה כאמור לעיל. ככל שהעסקה לא תאושר, רוקח תיידע את המשתמש על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את הרכישה כאילו לא בוצעה. למען הסר ספק, לא יראו באי־קבלת התייחסותה של רוקח לאישור העסקה או לאי־אישורה, כאישורה של העסקה. 3.5 רוקח תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע את הגישה לרכישה ו/או הגלישה של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש ו/או לפי כל דין, או המנסה לפגוע באופן כלשהו בניהול הרכישות באתר ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או רוקח. 3.6 המשתמש ימסור לרוקח את הפרטים אישיים הנחוצים לרוקח לצורך חיוב אמצעי התשלום לצורך התקשרות עמו ולצורך משלוח המוצרים אליו (להלן: "הפרטים האישיים"). המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את הפרטים האישיים, וכי המטרה לשמה מבוקשים הפרטים האישיים היא לצורך השלמת העסקה. 3.7 המשתמש מצהיר כי הפרטים האישיים שימסור במהלך הרכישה יהיו אמתיים, מלאים ומדויקים. ככל שהפרטים האישיים שימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים, רוקח לא תוכל להבטיח את ביצוע הרכישה. בנוסף, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים אישיים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים אישיים כוזבים כאמור עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לרוקח בשל כך, וזאת בין היתר לפי חוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], תשכ"ח-1968.

4. משלוח ואספקה

4.1 רוקח תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר, לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו, על פי התנאים המפורטים להלן. 4.2 רוקח מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות אמצעי התשלום של המשתמש (לרבות בגין ההובלה) ולכתובת אשר ציין המשתמש. התשלום עבור המשלוח, כפי שיתפרסם באתר במועד הרכישה, יתבצע באמצעות אמצעי התשלום ויצטרף לתשלום עבור המוצרים ויהווה חלק אינטגרלי מהתמורה כאמור. 4.3 למעט מוצרים בהזמנה במיוחדת (כמפורט בדף המוצר באתר) אשר אספקתם תתואם בין רוקח למשתמש, מועד אספקת המוצרים הוא עד 21 ימים, כאשר תחילת ספירתם היא ביום קבלת אישור העסקה. רוקח תעשה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצרכי המשתמש. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 16:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת. 4.4 רוקח לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי־אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסר המשתמש ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של רוקח לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני וכיוצא באלה. 4.5 משתמש שיהא מעוניין לאסוף את המוצרים באיסוף עצמי ללא תשלום עבור המשלוח, יצור קשר עם שירות הלקוחות של רוקח בפרטים המפורטים בסעיף ‎13 להלן, על מנת להתעדכן אודות אפשרות האיסוף הקרובה אליו. למען הסר ספק, יובהר כי, משתמש שיבחר לאסוף את המוצרים באיסוף עצמי יהא האחראי הבלעדי לכל נזק שיגרם למוצרים, לרבות שבר, החל ממועד העברת המוצרים לידו ולחזקתו ועליו חלה החובה לבדוק את המוצרים מיד עם קבלתם. 4.6 אלא אם כן נכתב אחרת בדף המוצר או בכל מקום אחר באתר, המשתמש מצהיר כי ידוע לו שמחירי המוצרים אינם כוללים את התקנת המוצרים. התקנת המוצרים תתומחר בנפרד על־ידי רוקח.

5. מבצעים

5.1 על־אף האמור לעיל ייתכן שמעת לעת, יימכרו מוצרים באתר במסגרת מכירה מיוחדת (להלן: "מבצע"). 5.2 כל מבצע יהא בתוקף עד למועד האחרון של מועד המבצע או עד לגמרי המלאי, לפי המוקדם מבניהם, הכל בכפוף לתנאי המבצע הרלוונטי שיפורסמו באתר. 5.3 רוקח שומרת לעצמה את הזכות להודיע על מבצע, לשנותו או להפסיקו על פי שיקול דעתה ובהתאם להוראות הדין.

6. ביטול עסקה

6.1 המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר או ממועד קבלת מסמך הכולל את פרטי העסקה, המאוחר מבין השניים בהתאם ובכפוף להוראות כל דין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). 6.2 יובהר ויודגש כי ביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח למשתמש, יהיה כפוף להשבת המוצר לכל אחת רוקח על־ידי המשתמש או לחלופין לתיאום איסופו של המוצר על ידי חברת הובלה של רוקח, על חשבונו של המשתמש, כשהמוצר שלם, באריזתו המקורית, וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. 6.3 בכל מקרה של ביטול, עלות המשלוח לא תוחזר למשתמש. יודגש ויובהר כי, ביטול העסקה ו/או החלפת המוצרים ו/או זיכוי ו/או השבת התמורה ייעשו בהתאם להוראות כל דין. 6.4 יובהר כי, בהתאם לכל דין, רוקח תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪, הנמוך מבניהם, ובניכוי עלות סליקת כרטיס האשראי, בכל מקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם או אי־התאמה, הכול בהתאם ובשיעורים הקבועים בדין. 6.5 במידה והמשתמש לא השלים את הזמנתו, לרבות עקב אי־הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום ו/או כל פרט מידע דרוש אחר, במועד ביצוע ההזמנה, רוקח תהא רשאית לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 6.6 בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון" ו/או כל אירוע שאינו בשליטת רוקח ו/או מי מטעמה, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או אספקת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של רוקח באופן מלא או חלקי, תהא רוקח רשאית לבטל את העסקאות וההתקשרויות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו כבמקובל על־פי דין ולרבות אירועים ביטחוניים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים או נקודתיים, שביתות או השבתות, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות ולרבות חבלות כלשהן. 6.7 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רוקח תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה לרכישת מוצר טעות סופר חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו. 6.8 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רוקח תהא רשאית לבטל כל הזמנה, במקרה בו קיים חשד כי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו מנסים או ניסו לחבל במזיד בפעילות האתר ו/או רוקח. 6.9 המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהזמן בו יוצג הזיכוי בחשבונו על־ידי חברת האשראי, עשוי לארוך כ־10 ימי עסקים. ההחזר הכספי יבוצע באותו אמצעי בו שולם המוצר למעט במזומן, במקרה שכזה, תישלח המחאה בסך הזיכוי.

7. פעילות האתר

7.1 השירות באתר ניתן כמות שהוא (as is) ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו. 7.2 רוקח עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינותו ופעילותו של האתר. למרות האמור, רוקח אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשרות המאפשרים את הגישה לרשת האינטרנט.

8. אחריות ושירות

8.1 המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ולהם מעניקה רוקח שירות ואחריות לאחר מכירה כנדרש על־פי דין וכמפורט בתעודות האחריות המצורפות למוצרים. 8.2 על־אף האמור בסעיף ‎8.1 לעיל, ייתכן ויימכרו באתר מוצרים מתצוגה, כאשר גם לגבי מוצרים אלו תעניק רוקח שירות ואחריות לאחר מכירה כנדרש על־פי דין וכמפורט בתעודת האחריות המצורפות להם. 8.3 בכל מקרה שהמשתמש סבור כי קיבל מוצר פגום עליו לפנות לשירות הלקוחות של רוקח בהתאם לפרטים המצוינים בתעודת האחריות של המוצר ובסעיף ‎14 להלן.

9. פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני

9.1 בהתאם להוראות לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב-2012, יהא זכאי משתמש שרכש מוצר למסור במועד אספקת המוצר שרכש, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה, והיא בכמות או במשקל הדומים למוצר שרכש. 9.2 המוצר שיימסר יהא מאותה קבוצת סיווג, שנועד לשימוש דומה למוצר שנרכש, בלא תלות בשם היצרן או היבואן של המוצר שהמשתמש מעוניין למסור או בסימן המסחר שמופיע עליו. 9.3 מסירת פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני כאמור לעיל תהא ללא כל עלות או תמורה. 9.4 למען הסר ספק יצוין כי, במידה ולאחר אספקת המוצר ומסירת פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני לידי המוביל, תבוטל העסקה לרכישת המוצר לא יהא זכאי המשתמש להשבת פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמסר זה מכבר.

10. מסירת פרטים על ידי המשתמש ומדיניות הגנת הפרטיות

10.1 רוקח מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן, מתייחסת לסוג המידע שרוקח תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. מדיניות זו של רוקח אף תורה ותנחה את המשתמשים באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו או ימסרו לאחרים בקשר עם ביקורם באתר. 10.2 המשתמש מצהיר כי עם מסירת הפרטים האישיים במסגרת הרכישה ובכפוף לאישורו כנדרש על־פי דין למשלוח הודעות על ידי רוקח בקשר עם ביצוע הזמנות, באמצעות דוא"ל ו/או מסרון קצר הוא מסכים לקבל הודעות וחומר שיווקי שרוקח מפיצה ו/או תפיץ בעתיד בקשר עם המוצרים שרוקח מייבאת ומוכרת, בכל אחת מדרכי ההתקשרות שמסר, בהתאם לשיקול דעתה של רוקח. 10.3 רוקח מנהלת מאגר מידע בו יישמרו הפרטים האישיים של המשתמש, אשר הועברו לרוקח על־ידי המשתמש, מרצונו החופשי כאמור לעיל (להלן: "מאגר המידע"). משתמש שמעוניין שפרטיו יוסרו ממאגר המידע הרשום יפנה לכתובת הדוא"ל store@rokach.co.il בקשה להסרתו ממאגר המידע. 10.4 ככל שמשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות מטעם רוקח המשתמש יוכל לבחור, בעת ההרשמה, שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר, וכן יוכל המשתמש לבחור להסיר, בכל עת, את הפרטים האישיים מרשימת התפוצה של האתר באופן שיצוין באתר ו/או בהודעת הדוא"ל ו/או הודעות מסר קצר, לפי העניין. 10.5 רוקח נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על־מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר על־ידי המשתמש. למרות האמור, רוקח לא תהא אחראית, בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון ו/או משימוש של כל צד שלישי במידע, בין אם ניתנה לו הרשאה מידי המשתמש לעשות שימוש כאמור ובין אם לאו.

11. מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של מבקר באתר – Cookies

11.1 כאשר משתמש באתר, נכנס או מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים יושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש, וזאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. "Cookies" ("עוגיות") הן קבצים, לרבות קבצי טקסט, שמאוחסנים במחשב או באמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי המשתמש. תפקידן העיקרי של ה־Cookies, בין היתר, לסייע למשתמשים בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק את ה־Cookies מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימוש, לחסום את כל ה־Cookies או לקבל התרעה לפני ש־Cookie מאוחסן במחשב או באמצעי האלקטרוני. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיים לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.

12. קנין רוחני

12.1 כל זכויות הקניין הרוחני של רוקח לרבות בגין עיצובו הגרפי של האתר, האתר עצמו, כתובתו, קוד המקור שלו, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה הבלעדי של רוקח. 12.2 אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת המוצרים וכיוצא באלה) בלא קבלת רשותה המפורשת של רוקח מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי. 12.3 אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.

13. יצירת קשר

לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של רוקח בטלפון שמספרו 074-7505520 ובדואר אלקטרוני store@rokach.co.il.

14. שונות

14.1 רוקח ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. 14.2 רוקח לא תהא אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים. כמו כן רוקח אינה מתחייבת כי הקישור יוביל לאתר קיים/פעיל. 14.3 ככל שנפלה טעות בתיאור הצבע ו/או במראהו ו/או בצורתו של המוצר, הדבר לא יחייב את רוקח. התמונות והצבעים שיוצגו באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין צבעי ו/או מראה ו/או צורות המוצרים במציאות ולמשתמש לא תהא כל טענה בשל כך. 14.4 רישומיה הממוחשבים של רוקח בקשר עם ביצוע פעולות על־ידי המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות. 14.5 תנאי שימוש אלה וכל סכסוך הקשורים להם יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מתנאי השימוש או הקשור בהם תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בחיפה.
רוצה שניצור קשר?
רק להשאיר טלפון, מייל – והשאר עלינו
דילוג לתוכן